پروژه‌هاي دفتر فناوري اطلاعات
پروژه های ملی
 زيرساخت شبكه علمي كشور
 مركز داده هاي علمي كشور

سامانه‌ها و پورتالهای نرم‌افزاری
 پرتال سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
 پايگاه جمع آوری و ذخيره سازی اخبار کشور
 سامانه جشنواره‌های جوان و بين الملل خوارزمي
 سامانه كتابخانه و مركز اسناد سازمان
 سامانه حمايت از ثبت اختراعات
 سامانه ارزيابي علمي و امتيازدهي اختراع
 سامانه پذيرش و جابجايي كارآموز
 سامانه مركزي عرضه و تقاضاي بازآموزي
 سامانه فن بازار سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران

سايتهای اطلاع رسانی
 شبكه علمي كشور
 موزه ملي علوم و فناوري ايران
 دبيرخانه طرح توسعه کارآفرينی در دانشگاهها