آقاي داوود اختيارزاده
 
نام : داوود
نام خانوادگي : اختيارزاده
نام واحد : خدمات فني
آخرين مدرک تحصيلي : کارشناسي
رشته تحصيلی : فيزيك
سمت : كارشناس فناوري اطلاعات