آقاي داوود اختيارزاده
 
نام : داوود
نام خانوادگي : اختيارزاده
نام واحد : گروه داده‌های علمی و باکهای اطلاعاتی
رشته تحصيلی : فيزيك
سمت : رئيس گروه داده‌های علمی و بانکهای اطلاعاتی