آقاي علي عباس خسروي
 
نام : علي عباس
نام خانوادگي : خسروي
نام واحد : شبکه و ارتباطات
آخرين مدرک تحصيلي : کارشناسي ارشد
سمت : مدير ارتباطات داده ها