آقاي غلامرضا محمدخاني
 
نام : غلامرضا
نام خانوادگي : محمدخاني
نام واحد : دفتر مديريت
رشته تحصيلی : دکتراي مخابرات - گرايش سيستم
سمت : مدير کل دفتر فناوري اطلاعات و شبکه علمی کشور