خانم زهرا توسل پناهي
 
نام : زهرا
نام خانوادگي : توسل پناهي
نام واحد : سرويسها و مرکز داده هاي علمي
آخرين مدرک تحصيلي : کارشناسي ارشد
رشته تحصيلی : مهنسی کامپیوتر و مهندسی صنایع
سمت : مدير سرويسها و مركز داده علمي
سابقه کار :
18 سال