آقاي عباس شمسائي
 
نام : عباس
نام خانوادگي : شمسائي
نام واحد : گروه رايانه
سمت : کاردان گروه رايانه