آقاي محمد رضا جاموسي
 
نام : محمد رضا
نام خانوادگي : جاموسي
نام واحد : شبکه و سايت مجتمع
آخرين مدرک تحصيلي : کارشناسي
رشته تحصيلی : کامپیوتر
سمت : کارشناس نصب و راه اندازی و نگهداری شبکه
سابقه کار :
20 سال
دوره‌های تخصصی گذرانده شده :