آقاي نويد باصري
 
نام : نويد
نام خانوادگي : باصري
نام واحد : سرويسها و مرکز داده هاي علمي
آخرين مدرک تحصيلي : کارشناسي ارشد
رشته تحصيلی : كامپيوتر- نرم‌افزار
سمت : كارشناس