پرسنل دفتر فناوري اطلاعات
انتخاب واحد:

 زهرا توسل پناهي
     مدير سرويسها و مركز داده علمي
 صفر نويدبخش
     مدير امور رايانه
 علي عباس خسروي
     مدير ارتباطات داده ها
 داوود اختيارزاده
     كارشناس فناوري اطلاعات
 نويد باصري
     كارشناس
 محمد رضا جاموسي
     کارشناس نصب و راه اندازی و نگهداری شبکه
 عباس شمسائي
     
 قاسم صدري
     مسئول واحد پشتيباني فني
 علي نورالديني
     كارشناس سخت افزار
 عليرضا واحدي
     كارشناس فناوري اطلاعات